Bronnen Bronnen
Bronnen

RB000750

Dankbetuiging D. Hazeleger-van Ravenswaaij (Periodiek)
Plaats: Ede
Uitgegeven: 21 nov 2012
Type: Ede Stad
hierin
21 nov 2012 Dirkje (Dicky) van Ravenswaaij (*1928-†2012) als overledene

TK000475

Trouwkaart J. van Dijk en H. van Dijk-van Ravenswaaij 50 jaar getrouwd (Trouwkaart)
plaats: Veenendaal
datum: 12 okt 1992
hierin
12 okt 1992 Johan van Dijk en Hendrikje van Ravenswaaij als echtpaar

Notar02197-010

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Veenendaal-Stichts
periode: 12 apr 1728
Archiefnaam: Gemeentearchief Veenendaal
Archief: Notarieel Veenendaal toegang 38.3
Inventarisnr.: 2197
Onderwerp: Verkoop
Notaris: Elias Verschuyr
Op huyden den 12 april 1728 compareerden voor mij Elias Verschuyr, openbaer notaris door den edele hove van Utregt totte exercitie vandien geëdt ende bij de edele ende achtbare magistraet der stad Rhenen geadmitteert, in Venendael residerende, ende voor getuygen nagenoempt Berent Venendael ende Jannigje van Ravenswaeij, egteluyden, ende bekenden voor haer ende haeren erven in eenen vasten ende stedigen erffcoop te hebben vercoft aen ende ten behoeve van Paulus van Schoonhoven ende Helena Bunt, egteluyden, die mede compareerden, bekenden voor haer ende haeren erven in coop te hebben aengenomen een startje weylant van twaelf roeden langh, edogh soo groot ende cleyn ‘t selve is, gelegen onder den geregte der stad Rhenen in Venendael aen ‘t Benedenendt, in een stuck goets ontrent ‘t Cleyn Schutje, waarvoor vercopers ende agtercopers aen de eene sijde ‘t Gasthuysgoet end'andere sijde Willem Bunt /ende aen de andere sijde ‘t Gasthuysgoet/ naest ende alomme sijn gelant off gelegen off wie anders met regt naest ende alomme gelant off gelegen soude mogen sijn, wesende vrij goet met beswaert als met 's heeren schattingen gemeene lants ongelden en margen gelden aen de veenraeden ende dan voorts met sodaene serviteiten geregtigheeden ende vrijdommen alsmede uytwegingen en wateringen soo van outs ende nu daeraen hebben gehoort mitsgaders in diervoegen hetselve de vercopers ondermeer andere goederen daervoor gelegen bij coop en transport in meert 1728 van de weduwe van Geurt Bunt is aengecomen, ende dat omme ende voor de somme van taghentigh gulden vrij gelt van alles contant te betaelen. Den aenvank is op heden met welke tijt copers in de lasten sullen treden ende vercopers tot die tijt toe alle voorcommen ende voorpligt daerop staende, sullen moeten affdoen. Ende beloofden vercopers bij ontfank der volle coopspenningen te doen behoorlijk transport, onder belofte van vrijdinge ende waringe, soo dat in den lande van Utregt jurisdictie van Rhenen behoort. Ende dat alles soo ten aensien van copers als vercopers onder submissie ende verband alsnae regten, versoekende daervan acte die is dese. Aldus gepasseert ten huise van de 2de comparanten wonende in Venendael onder de jurisdictie der stad Rhenen ter presentie van Gijsbert van Cousteren, Berent Weppelman ende Wouter van Essen, getuygen hiertoe speciael versogt die den minute nevens de comparanten ende mij notario hebben ondertekent, op datum als boven.
Getekend: Baarendt Veenendaal
IJannitije van Ravenswaij
Paulus van Schoonhoven
Helena Bunt
Gijsbert van Cousteren
BW
W. van Essen
hierin
12 apr 1728 Jannichien van Ravenswaij (~1690-1772) als hoofdpersoon
Barent Veenendaal (~1692-1738) als hoofdpersoon

Notar02055-086

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Veenendaal-Stichts
periode: 28 jun 1663
Archiefnaam: RHC Wijk bij Duurstede
Archief: Notarieel Rhenen toegang 63
Inventarisnr.: 2055
Onderwerp: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: J. Gilpin
Copia
In den name des heeren amen, soo is op huyden, dato onderschreven, opgerecht ende gededingt een wettelick houwelick tuschen Johannes Eliae Kluijt bruydegom ter eenre ende Hendrickgen Elberts, weduwe van zaliger Anthonis Anthonisz Raep, ten overstaen Cornelis Anthonisz Raep ende Jan Berentsz haer voornoemde mans broeder ende swager respectieve ende dat invoegen als volght: te weten dat de goederen die den bruydegom ende bruydt den anderen bij houwelick mochte komen aen te brenge niet en sullen wesen gemeyn ofte verbonden voor de een ofte voor des anders schulden voor dete deses houwelickx gemaeckt ende dat al sulckx de gemeenscap van goederen is ende blijft gesecludeert ende dat derhalven de een voor des anders schulden als voorseyt aen niemant sal sijn verbonden nochte van dese conveniebel ofte comptabell ende dat ingevall oft gebeurde dat den bruydegom quame te overlijden voor de bruyt sonder wettige geboorte nae te late soo sall de voornoemde bruyt van sijne goederen geniete en verbetert sijn mette somme van sevenhondert en vijftich caroli gulden ende indien de voornoemde bruyt invoegen gesijdt voor den gemelte bruydegom quame te overlijden sall den bruydegom van haere goederen hebben ende trecken de somme van driehondert gulden. Dit verclaren de voorseidse contrahenten te weten de bruydegom ende bruyt, te wesen haer oprechte will ende begeren, renunchierende derhalven van alle exceptien onder verbandt en submissie als nae rechte des ten orconde desen onderteykent neffens de voorseidse vrunden ende onderschreven getuigen op den 28 marty 1663 in Venendael ten huyse van de voornoemde weduwe ender ter presentie van de voorseidse notaris ende was onderteckent Johannes Eliae, ende geteckent met dusdanich merck X waerom geschreven stonde dit merck heeft Hendrickgen Elberts, bruyt in desen selfs gestelt noch met dusdanich merck, + waerom geschreven stonde, dit merck heeft gestelt Jan Berens, item noch onderteyckent Cornelis Anthonisz Raep, onderstont mij present ende was onderteyckent J. Gilpin notaris publiekelijk. Naer gedane collatie is dese copye met sijne pricipael bevonden te accorderen bij mij, J. Gilpin, notaris publiekelijk, 1663.
hierin
28 mrt 1663 Anthonis Anthonissen Raep (*1610-1661) als overledene
Cornelis Anthonisen Raep (*1610-†1663) als getuige
Johannes Elie Cluijth en Hendrickje Elbertsen als echtpaar

Notar02055-082

boek (boek)
Plaats: Rhenen
Uitgegeven: 15 mrt 1663
Titel: RHC Wijk bij Duurstede
Schrijver: Notarieel Rhenen toegang 63
Uitgever: 2055
Op huyden den 15 marty 1663 compareerde voor mij Johan Gilpin openbaere notaris bij den edele hove van Utrecht geëedt ende geadmitteert, binnen Rhenen resideerende ende d' getuygen nae benoempt Joannes Elie Cluijt ende verclaerde bij desen alsoo niet seeckerder was als d'doot ende niet onseekerder als d'uyre van dien /(marge:) ende omme alle twist ende toecommende verschillen te mijden/ bij desen te stellen tot mombers van over sijn onmundich kint ofte dochterken Elisabeth Jansz Cluijt ende des comparents outste dochters soontgen Willem Aertsz Cock bij Aert Woutersz Cock geprocreert. Willem Stevensz woonende in Veenendael ende Jan Hendricksz van de Sluijs woonende tot Rijswijck /(marge:) in den ampte van Nederbetwe/ des comparants respectieve swagers omme alle d' nae te laetene goederen ende versterffenisse van de comparant ende sijn overledene huysvrouw Janneken Jans van Kalsbeeck te regeeren ende administeren als eerlijcke vroome ende oprechte momboirs behoren ende gehouden sijn te doen, willende ende begerende met eenen dat nae dode van een derselver momboirs, dat de langstlevende vandien in plaetse van den overleden sal stellen een ander momboir mits bij haerlieden /(marge:) ofte haren erven/ ter nodiger sijn (des versocht wesende doende behoorlicker rekeninghe bewijs ende reliqua vercla willende ende begeerende den comparant bij desen mede dat de heeren weesmeesters der stede Rhenen haer geensins mette selve directie ende mombaerschap sullen hebben te bemoeien maer haer edele bij desen secluderende ende bedanckende anders voor haer behoorlicke sorgh en directie. Ende verclaerden den comparant dienvolgens ‘t genen voorseids te wesen sijn uuterste wille en begeerte en dat ‘t selve nae sijnen doot also punctueelijck sal worden achtervolcht, al waren alle behoorlicke solemiteyten (nae rechten requireerende) hierinne niet gereserveert, aldus gedaen en gepasseert ten huise van Elias Anthonisen de Ridder, weert in den Berendans aen den Stichtse sijde in Venendael ten overstaen van Elias Anthonisen de Ridder /(marge:) veenraet/ Joost Adriaensen Vasterijck ende Adriaen Meijnsen als
Johannes Elie Cluith
Jeliis Anthonisz de Ridder
Willem Stevens
Adriaen Meynsen
Joost Adrijaenensz Vastrijck
Mij present J. Gilpin 1663
hierin
15 mrt 1663 Johannes Elie Cluijth (-) als vader
Elisabeth (Jansz) Cluijth (-) als kind
N.N (Jansz) Cluijth (-†1663) als kind
Aert (Woutersz) Cock (-) als partner van kind
Willem (Aertsz) Cock (-) als kleinkind

Notar02055-74

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Rhenen
periode: 15 jun 1662
Archiefnaam: RHC Wijk bij Duurstede
Archief: Notarieel Rhenen toegang 63
Inventarisnr.: 2055
Onderwerp: Afstand
Notaris: J. Gilpin
Op huyden den 15 juny 1662 compareerden voor mij Johan Gilpin openbaere notaris bij den edele Hove van Utrecht geëedt ende geadmitteert, binnen Rhenen resideerende, ende d' getuygen naer benoempt Elbert Anthonisz Raep, outste soon van Anthonis Anthonisz Raep, competent van ouderdom ende sijne mondige dagen gepasseerd ende verclaerd bij desen te renunchiëren ende affstant te doen van alsoodanich recht ende prerogatyff als hem eenichsints door ‘t overlijden van sijn voornoemde vaeder voor vordeel mochte aengeërft ofte gerechticht sijn ten aensien soo van erffpachtgoet als andersints uyt wat natuer die soude mogen wesen ende dat nochtans onvermindert sijn vaederlijke erffenisse alreede vervallen ende sijn versterffenisse van die hij comparant van sijn moeder Hendrikje Elberts te verwachten mochte hebben ende dat hij comparant geen recht, actiën ofte prerogativen ter werelt op't voors. erffpachtgoet off eenich ander voordeel behoeft off in eenigerwijse reserveerende is dan alleenich dat hij met sijne vordere broeders ende susters gelijck ende even diep sallen erven, genieten ende deylen ende mits genietende de somme van hondertvijff ende ‘t seventich gulden eens tot voldoeninge van 't voorseidse recht ende vordeel; dat dese sijne voornoemde moeder alsnu medecompareerende /(marge:) neffens Jelis de Ridder haren vercoren momber in dese saeck voor soo veel ‘t nooth sij/ belooft aen hem te sullen voldoen d' een helft een halff jaer nae date, soo wanneer den voornoemde Elbert Anthonisz Raep mocht comen te trouwen ende d' ander helft ‘s jaers daernae precies. Ende versoeckt denselven mede comparant Elbert Tho voor sooveel ‘t nooth sij dat den heere erffpacht heer desen doch in regardt van hem comparant belieft te approberen tot naecominge van 't geene voorseids verbint de voornoemde Hendrickgen Elberts alle haere present ende toecomende goederen ende renunthieëren de comparanten van allen ex. gratiën ende p[...]
enichsints desen contrariëreren met submissie van allen heeren hoven ende gerechten ende specialijk den edele Hove van Utrecht. Aldus gedaen ende gepasseert in Veenendael, ten huise van Jelis de Ridder, weert in den Beerendans ende ter presentie van de onderstaande getuygen.
(Getekend:) Elbert Antonissen Raep
X dit merck heeft Hendrickgen Elberts selffs geseth
Jeliis Anthonisz de Riidder
Johan Löer
+ dit merck heeft gestelt Ernst Jansz als getuyge
Mij present J. Gilpin notaris 1662
hierin
15 jun 1662 Elbert Anthonissen Raep (*1638-†1678) als kind
Anthonis Anthonissen Raep (*1610-1661) als overledene
Hendrickje Elbertsen (*1610-) als moeder

Notar2191-023

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Veenendaal-Stichts
periode: 26 apr 1696
Archiefnaam: Gemeentearchief Veenendaal
Archief: Notarieel Veenendaal toegang 38.3
Inventarisnr.: 2191
Onderwerp: Procuratie
Notaris: Christoffel Boumeister
hierin
26 apr 1696 Aelbert Jansen van Ravenswaeij (*1650-†1727) als getuige

Notar02191-064

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Veenendaal-Stichts
Archiefnaam: RHC Wijk bij Duurstede
Archief: Notarieel Rhenen toegang 63
Inventarisnr.: 2191
Onderwerp: Akkoord
Notaris: Christoffel Boumeister
Govert van Wulven, sinds 1 januari 1698 pachter van de impost op turf door de Grebbesluis verklaart overeengekomen te zijn met Aelbert van Ravenswaeij, wonende in Gelders Veenendaal, dat Aelbert op 3 april 1698 45 gulden zal betalen voor de turf die hij op 11 februari in Stichts Veenendaal meer geladen en laten uitvaren heeft door Hendrick Visch dan opgegeven in de impost. Hendrick Vastrick en Coenraedt Beeck, deurwaarders worden gemachtigt om bij problemen op te treden.
hierin
16 mrt 1698 Aelbert Jansen van Ravenswaeij (*1650-†1727) als betrokkene

RB000740

Afgeschermd (Periodiek)
Plaats: Veenendaal
Uitgegeven: 7 nov 2012
Type: de Rijnpost
hierin
7 nov 2012 Gerrit van Ravenswaaij (*1936-†2012) als overledene
Afgeschermd (-) als echtgenote
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Afgeschermd (-) als partner van kind
Afgeschermd (-) als partner van kind

PL000737

Persoonslijst Hendrikje van Ravenswaaij (Persoonslijst)
Ontvangen: 15 mrt 2013
CBG Refnr.: 2444477
hierin
15 mrt 2013 Hendrikje (Henny) van Ravenswaaij (*1930-†2011) als overledene
Teunis Johannes van Weijden (*1929-†2008) als echtgenoot
Frederik (Frits) van Ravenswaaij (*1904-†1956) als vader
Catharina van Holland (*1909-†1982) als moeder

PL000710

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mrt 2013
CBG Refnr.: 2400431
hierin
13 mrt 2013 Jannetje Arezina van Ravenswaaij (*1923-†2011) als overledene
Afgeschermd (-) als echtgenoot
Frederik van Ravenswaaij (*1886-†1973) als vader
Lena Johanna Diepeveen (*1890-†1968) als moeder

PL003580

Persoonslijst Neeltje van Ravenzwaaij (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mrt 2012
CBG Refnr.: 2479523
hierin
13 mrt 2012 Hendrik Assenberg (*1936-†2010) als echtgenoot
Martinus van Ravenzwaaij (*1905-†1993) als vader
Neeltje Dijkhuizen (*1906-†1987) als moeder
Neeltje van Ravenzwaaij (*1938-†2011) als overledene

HV000744

Albertus van Ravenswaaij gewond (Periodiek)
Plaats: Veenendaal
Uitgegeven: mrt 2013
Type: oud Veenendaal
Uit de Gortstraat is reeds vervoerd en verbonden door D. van Barneveld, Albertus van Ravenswaaij (de verloofde van juffrouw Spies), welke ook gewond is. (25-04-1945)
hierin
mrt 2013 Jan Albertus van Ravenswaaij (*1912-†1997) als betrokkene

IN

Oorlogsvermisten (Algemene bron)
RAVENSWAAIJ, Jacobus Leendert van, 8 Nov. 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. overl. 6 Maart 1945, de omgeving van Körlin (Duitsland). (https://sites.google.com/site/oorlogsvermisten/regensteiner)
hierin
Jacobus Leendert van Ravenswaaij (*1921-†1945) als overledene

RB001528

Overlijdensbericht Jan van Ravenswaaij (Periodiek)
Plaats: Paramaribo [Suriname]
Uitgegeven: 15 okt 1859
Type: Surinaamsche courant en Gouvernements adver
Uitgever: J.J. Engelbrecht
hierin
15 okt 1859 Jan van Ravenswaay (*1859-†1859) als overledene
Anthonie (Antoon) van Ravenswaaij (*1814-†1868) als vader
Jannetje van Baaren (*1822-†1860) als moeder

RB004853

Overlijdensbericht Anthonij van Ravenswaaij (Periodiek)
Plaats: Paramaribo [Suriname]
Uitgegeven: 22 dec 1855
Type: Surinaamsche courant en Gouvernements adver
Uitgever: J.J. Engelbrecht
hierin
22 dec 1855 Anthony van Ravenswaaij (*1854-†1855) als overledene
Gerrit van Ravenswaaij (*1818-†1868) als vader
Marrigje (Marietje) van Wijngaarden (*1827-†1876) als moeder

RB000392

Overlijdensbericht Neeltje van Ravenswaaij (Periodiek)
Plaats: Paramaribo [Suriname]
Uitgegeven: 1 nov 1912
Type: Suriname : koloniaal nieuws- en advertentie
Uitgever: J. Morpurgo
hierin
1 nov 1912 Neeltje van Ravenswaaij (*1843-†1912) als overledene
Reinbertus Aloisius (Bertus) Tammenga (*1841-†1922) als echtgenoot

RB

Ondertrouw Fier en Neeltje (Periodiek)
Plaats: Paramaribo [Suriname]
Uitgegeven: 17 dec 1861
Type: Surinaamsche courant en Gouvernements adver
Uitgever: J.J. Engelbrecht
hierin
17 dec 1861 Fier Veldkamp en Neeltje van Ravenswaaij als echtpaar

WK002616

Weeskamer Steventje van Ravenswaaij (Algemene akte)
Plaats van akte: Paramaribo [Suriname]
Archiefnaam: Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828
Archief: Nationaal Archief
Deel/Akte: 120
Inventarisnr.: 1.05.11.13
RBS nummer en blz.: blz 210
hierin
Steventje van Ravenswaaij (*1852-†1855) als kind